Vind og vejr

Vind og vejr

 

Mange har gennem tiden skrevet til mig og spurgt til, om det nu kunne gå at

fiske på Stevns på en given dag. Jeg har altid forsøgt at svare efter bedste evne, men det bliver altid kun et bud givet ud fra de erfaringer jeg har gjort mig gennem snart 20 års fiskeri på Stevns.

 

Vi har alle vores "favoritvejr", i hvilket vi har haft et forrygende fiskeri, men hvem siger at det lige var vejret, der gjorde udslaget den pågældende dag, for dybest set ved vi det jo ikke med sikkerhed.

De fleste har en idé om, hvornår det IKKE er godt fiskevejr, og igen er det baseret på de erfaringer man har gjort sig.

Men der er ingen regler uden undtagelser.

 

Jeg vil i det efterfølgende forsøge at give mit personlige bud på, hvad der er godt fiskevejr for mig, samt nogle tips til, hvornår det sjældent kan betale sig at pakke bilen og køre til Stevns.

Der er altså ikke tale om nogen form for videnskabelig tilgang til spørgmålet, men udelukkende en pragmatisk gennemgang af de erfaringer jeg har gjort mig gennem årene.

 

Vinden

 

Vindretningen har en ret stor betydning på Stevns, hvilket primært skyldes de høje klinter af kridt mod syd, og af ler mod nord. Begge typer at materiale afgiver sediment til vandet ved pålandsvind over en vis styrke når bølgerne slår mod klinterne og sedimentet gør vandet uklart. Alt efter strømretningen breder området med uklart vand sig hurtigt.

De fleste spørgsmål jeg har fået i forhold til fiskeriet på Stevns drejer sig netop om vinden og vindstyrken. Ofte har folk planlagt en tur nogle dage i forvejen, og pludselig varsler DMI vind fra en uventet retning eller en øget vindhastighed.

Vinde fra højre side af kompasset med en hastighed på over 5 m/s er som udgangspunkt ikke rentable at planlægge en fisketur efter. Dette skyldes primært den førnævnte udvaskning af kridt og ler fra klinterne, som i løbet af relativt kort tid kan få vandet til at ligne skummetmælk, eller cafe latte.

Vindstyrker fra 8 m/s og mere tilføjer yderligere et decideret faremoment, idet dønningerne fra Østersøen bliver meget voldsomme og let kan vælte en voksen mand omkuld.

 

I forhold til det uklare vand, så er det som regel det psykologiske aspekt, der begrænser os i vores udfoldelser, nemlig forestillingen om, at når vi ikke kan se vores agn i vandet, så kan fisken heller ikke. Denne forestilling skal ikke undervurderes, for hvis man ikke tror på projektet, så fisker man heller ikke effektivt.

Jeg har imidlertid igen og igen bevist overfor mig selv, at det sagtens kan lade sig gøre at fange fisk i vand med næsten 0 sigt, så hvis man kan overvinde sig selv og tro på det, så kan det som regel også lade sig gøre.

De fleste, mig selv inklusive, har det dog bedst med at fiske i vand med en let uklarhed og lidt bevægelse.

 

Min erfaring med Stevns er, at vind fra NV, uanset årstid, har en kedelig tendens til at trække bælter af ålegræs med rundt om hele klinten, og et sådant bælte af store klatter med ålegræs, som lige akkurat flyder rundt 30-40 meter ude er egnet til at ødelægge enhver fisketur.

Jeg undlader derfor som hovedregel at fiske i vindretningerne N og NV, og det uanset årstid.

Årstiden spiller, som de fleste ved, en væsentlig rolle i forhold til vindretning, og især østenvind regnes for ugunstig både sommer og vinter - om sommeren fordi den bringer varme og høj sol med sig, mens den om vinteren bringer kulde med fra fastlandet mod øst, men samtidig også klart vejr og høj sol. Begge dele har en negativ virkning på havørredens lyst til at søge føde kystnært.

 

Selve klinten på Stevns spiller også en rolle i forhold til vinden, især når vinden kommer fra syd, idet de høje kridtklinter bryder og bøjer vinden langs kysten, så en hård sydlig vind vil ofte give bølger og uklart vand, som om vinden står i øst. Selv på en plads som Holtug, hvor klinten umiddelbart ser ud til at give læ, da rejser bølgerne sig hurtigt ved en hård sydlig vind.

 

Personligt vil jeg helst fiske i vand med lidt bevægelse, og samtidig gerne lidt farve, så fiskene er mindre sky. De perfekte forhold for mig opstår som regel efter en periode med østlige vinde, og hvor vinden er drejet til syd eller sydvest.

Jeg tror mest på fiskeriet på sådanne dage, men dermed ikke sagt, at jeg ikke fisker under andre forhold.

 

Jeg har gennem tiden ofte hørt påstanden om, at der som regel går et par dage før vandet klarer op efter en hård østevind på Stevn. Intet kunne være mere forkert, for ofte er vandet klaret helt op på bare få timer. Det hele afhænger af strømforholdende, og det kan meget hurtigt eller meget langsomt, men der er aldrig tale om dage.

 

Strømmen

 

Strømforholdene har betydning for fiskeriet på Stevns, og når det kommer til erfaringer, så vil der være vidt forskellige opfattelser af, hvilken strømretning der er den bedste.

Jeg fisker gerne uanset om strømmen er nord- eller sydgående, men jeg undgår helst at fiske når strømmen er østgående - eller væk fra kysten, for den strømretning har jeg ikke gode erfaringer med.

De strømretninger jeg har det bedst med er når strømmen står ret ind mod kysten, hvilket den sjældent gør, og når strømmen er nordgående, hvilket den til gengæld ofte er.

Som hovedregel følger strømmen vindretningen, og vinde fra sydvest og syd giver som oftest en nordgående strøm, så på den måde passer det meget godt sammen.

 

Vandstanden

 

Også når det gælder vandstanden er der forskellige holdninger og erfaringer, alt efter hvilke pladser man taler om. Generelt vil jeg helst fiske ved vandstande på normalen eller derover, mens lavere vandstande ikke bekommer mig vel, og det gør det ikke ud fra den betragtning, at havørreden det meste af tiden gerne vil have lidt vand under bugen, og det får den ikke når vandstanden er lav. Det er som om, at der er færre havørreder inden for kastehold ved lavvande.

Når det har blæst meget fra vest, så bliver vandet presset længere op i Østersøen, og ofte medfører det en vandstand på op til 50 cm under normalen, og bevares, man kan vade længere ud end man plejer, men min erfaring siger mig at fiskene også er rykket længere ud.

Kan man derimod være på pletten når vandet løber tilbage, så kan man nogle gange være heldig at rende ind i et godt fiskeri, hvis fiskene følger med vandet ind.

Nogle foretrækker at fiske i faldende vand, andre i stigende vand, og det er umuligt at svare entydigt på, hvad der er det mest gunstige.

 

Temperaturen i luft og vand

 

Havørreden hører til blandt de vekselvarme dyr, hvilket betyder at dens indre temperatur ikke afviger meget fra omgivelsernes. Den befinder sig bedst inden for et begrænset udsnit af temperaturskalaen, 8-18 grader, hvilket betyder, at ved temperaturer over 18 grader trækker havørreden mod koldere vand, og ved temperaturer under 8 grader vil den gradvist ophøre med at tage føde til sig. Det forhindrer imidlertid ikke havørreden at tage på kortvarige ædetogter på lavt vand, hvor temperaturen ligger under eller over dens "comfort zone", og det er derfor vi både fanger havørreder om vinteren i 0 grader koldt vand, og om sommeren i badevand over 20 grader.

Især om vinteren er det vigtigt at tage højde for temperaturen, da havørreden som bekendt ikke trives med kombinationen af saltholdigt vand og lave temperaturer.

 

Om sommeren kan man nøjes med at planlægge efter dybt vand tæt på land, og eventuelt en god strøm, men steder med kraftig strøm som f.eks. Røsnæs har vi ikke nogen af på Stevns, så vi må nøjes med det dybe vand, men dermed ikke sagt, at der ikke kan træffes fisk på lavere vand, for det kan der bestemt.

 

I milde vintre, som vi efterhånden har haft nogle stykker af, kan fiskeriet på Stevns være rigtig godt, især hvis man lige kan ramme dagen. Det siger sig selv, at koncentrationen af fisk ikke er så stor som om foråret, da en stor del af fiskene er oppe vandløbene for at gyde.

Omvendt kan en rigtig kold vinter med sne og frostkolde nætter næsten sætte fiskeriet i stå.

 

Mine erfaringer siger mig, at om vinteren skal lufttemperaturen helst være højere end vandtemperaturen.

 

Lysforhold

 

Havørreden er følsom overfor lys, og på dage med høj sol og klart vejr er min motivation for nedadgående, og det gælder både sommer og vinter. Under sådanne forhold henlægger havørreden sine jagter til dybere vand, hvor lyset er knapt så gennemtrængende. Jeg fisker derfor helst når fiskevejret er "blødt" med drivende skyer og dæmpet lys.

Eneste undtagelse er om foråret, hvor havørreden netop drager nytte af det nyligt solopvarmede vand, og jager rejer og tanglopper på det lave vand.

Det er netop lysfølsomheden der gør, at fiskeriet i skumringstimen ofte kan være ganske godt.

 

 

Perfekte forhold

 

Hvilke forhold er perfekte? Det spørgsmål lader sig ikke entydigt besvare, for det afhænger jo af den enkelte og hvilke erfaringer han eller hun har gjort sig.

Perfekte forhold for mig er god bevægelse i vandet, tilpas meget farve i vandet til at man lige kan skimte støvlesnuderne på en halv meter vand, og gerne vekslende skydække så lyset et blødt.

Samtidig skal lufttemperaturen gerne være højere end vandtemperaturen, især om vinteren, hvor jeg ofte har oplevet, at lave luftemperaturer har en negativ indvirkning på fiskeriet.

 

Hovedreglen er dog, at man generelt bør undgå at sætte sig for mange mentale begrænsninger, og på den måde berøve sig selv muligheden for en god fisketur. Hverdagen er for mange fyldt med stress og jag, og derfor skal man fiske når man har tiden til det.

At der står i en bog eller på nettet, at man ikke kan fange havørreder i østenvind og høj sol skal man ikke lade sig nøje med, men i stedet bør man tage afsted og gøre sig sine egne erfaringer.

 

Ingen regler uden undtagelser!

 

Et godt redskab når man skal planlægge sin fisketur er Forsvarets Center for Operativ Oceanografi - fcoo.dk. Her kan man helt op til turens begyndelse få de nyeste prognoser om vind, vandstand, vandtemperatur, strømforhold, saltindhold og meget mere.

Jeg bruger konsekvent denne side i planlægningen af mine fisketure, og prognoserne har vist sig at være meget pålidelige.

Copyright © Stevnsfisker.dk 2008 -2016